Reklamacje

 

1. Ważność gwarancji.

 

Karta gwarancyjna ważna jest w oryginale,dopuszczalny jest również czytelny skan lub czytelna kserokopia, wraz z oryginalnym dowodem zakupu i w takiej formie należy ją okazać przy reklamowaniu towaru z tytułu gwarancji. Gwarancja nie obejmuje produktów nie zakupionych bezpośrednio od firmy Foxkomputer.

 

2. Przedmiot gwarancji.

 

Na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym, firma Foxkomputer (zwana dalej Gwarantem) udziela kupującemu gwarancji na towary wymienione w dokumencie gwarancyjnym, zwane dalej "sprzętem" i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy lub wymiany na taki sam lub inny o parametrach nie gorszych). O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant, przy czym w przypadku braku opłacalności ekonomicznej usunięcia wady sprzętu, Gwarant może podjąć decyzję o zwrocie zapłaconej ceny. Okres gwarancji jest określony w miesiącach i jest ustalony dla każdego z produktów. Sprzęt, przy którym okres gwarancji jest określony jako „GP" jest objęty gwarancją producenta, gdzie Gwarant nie udziela na ten sprzęt gwarancji.

 

3. Termin naprawy.

 

Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania wadliwego sprzętu. Gwarant zastrzega sobie jednak prawo wydłużenia powyższego terminu, w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa w serwisie Gwaranta i będzie istniała konieczność wysłania sprzętu do serwisu producenta lub dystrybutora . W przypadku przyjęcia warunkowego termin naprawy nie jest określony.

 

4. Zakres gwarancji.

 

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego, spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, czyszczeniem lub konserwacją sprzętu, będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi korzystania ze sprzętu komputerowego. Gwarancji również nie obejmują wady spowodowane zanieczyszczeniem sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia sprzętu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu, wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń, silnym zapyleniem pomieszczeń itp. Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się wówczas jego własnością. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów dołączonych do sprzętu, takich jak nośniki danych ( dyskietki, CD, DVD) oraz kable.

 

 

5. Utrata uprawnień gwarancyjnych.

 

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki sprzętu we własnym zakresie lub przez osobę trzecią,inną niż Gwarant, utraty karty gwarancyjnej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania którejkolwiek z plomb, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt. Użycie przez kupującego niezgodnych z instrukcją producenta materiałów eksploatacyjnych lub zastosowanie (podłączenie) elementów lub podzespołów niezgodnych z Instrukcją producenta w przypadkach, w których producent dopuszcza możliwość wykonania takiej czynności przez użytkownika, powoduje utratę gwarancji na uszkodzoną na skutek tego część (element) sprzętu komputerowego, a wynikająca stąd naprawa nie jest objęta gwarancją.

 

6. Realizacja gwarancji.

 

Kupujący jest zobowiązany dostarczyć sprzęt do serwisu Gwaranta na swój koszt. W przypadku wysyłkowego dostarczenia sprzętu do serwisu, kupujący powinien załączyc sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają oraz stosownie opisać paczkę. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić poprzez zarejestrowanie sprawy w systemie RMA który jest dostępny bezpośrednio pod linkiem

http://www.foxkomputer.pl/rma/

następnie klient winien sprzęt dostarczyć do serwisu osobiście lub wysłać na adres ul. Sandora Petofiego 3 01-917 Warszawa, z dopiskiem FOXKOMPUTER - Serwis oraz NUMEREM ID SPRAWY, który zostanie nadany przez system RMA po złożeniu wniosku.

W przypadku zasadnej reklamacji Foxkomputer odsyła sprzęt na swój koszt.

Foxkomputer nie odsyła sprzętu jeżeli klient dostarczył go osobiście.

W przypadku zwrotu pieniędzy  zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w terminie do 14 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty wysyłki pokrywa Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 

7. Prawa i obowiązki kupującego

 

Sprzęt winien zostać dostarczony do końca upływu okresu gwarancji z zachowaniem warunków opisanych w punkcie 8 w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu lub innym, odpowiednim dla danego sprzętu opakowaniu zapewniającym bezpieczny i prawidłowy transport i przechowywanie, wraz z niniejszym dokumentem. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niespełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu. Warunkiem wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, a także rozliczenia gotówkowego,jest przedstawienie przez kupującego oryginału dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) sprzętu od Gwaranta. W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy sprzęt jest sprawny technicznie i wolny od wad, albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych, jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Gwarant wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bez skutecznym upływie dodatkowego terminu Gwarant jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi aktualnie 5% obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Gwaranta naliczanej za każdy dzień przechowywania.

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie w rezultacie ujawnienia się wady. Nie odpowiada również za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy sprzęt, za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez kupującego korzyści powstałe w wyniku nieprawidłowego działania sprzętu.

9. Postanowienia końcowe.

Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają oraz nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002r ( Dz.U. 02 nr 141 poz.1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93).

W przypadku niektórych produktów może występować gwarancja w autoryzowanych punktach serwisowych lub gwarancja na zasadach od drzwi-do-drzwi (door-to-door) producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych oraz zasady door-to-door znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt objęty serwisem zewnętrznym.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FOXKOMPUTER będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 


 

Adres do reklamacji


FOXKOMPUTER SERWIS

ul. Sandora Petofiego 3

01-917 Warszawa

z dopiskiem FOXKOMPUTER - Serwis oraz NUMEREM ID SPRAWY

 


 

Telefon Serwis:

(22) 241-50-95

E-mail Serwis

serwis@foxkomputer.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pt: 10:30 - 18:30
Sobota: 10:00 - 14:00

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl